Regulations

  • Home
  • /
  • Regulations

I. Wstęp.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.happyhouse.pl.

2. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

a) Kodeksu Cywilnego - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.);

b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);

c) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 ze zm.);

d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

a) Happy House (HH) - podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Happy House z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 20 lok. 524, 00-002 Warszawa, NIP: 118-035-94-46, REGON: 140115186, wpisaną do prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 405764, właściciel serwisu internetowego www.happyhouse.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia Usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

b) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.happyhouse.pl, prowadzony i stanowiący własność HH;

c) Użytkownik - osoba fizyczna (konsument) lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna (przedsiębiorca), posiadający zdolność do czynności prawnych, korzystająca z funkcji, w tym Usług Serwisu;

d) Usługa - czynność prawna dokonywana przez HH w imieniu i na rzecz Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony Umowy;

e) Strony - HH i Użytkownik;

f) Formularz - jest to zgłoszenie w formie elektronicznej, na podstawie, którego na stronach Serwisu publikowana jest Oferta Użytkownika;

g) Oferta - wszelkie dane dotyczące nieruchomości Użytkownika, publikowane w Bazie Serwisu po spełnieniu określonych w Regulaminie warunków, w tym wypełnieniu Formularza;

h) Baza - zbiór Ofert Użytkowników dotyczących nieruchomości opublikowanych na stronach Serwisu zgodnie z treścią Formularza wypełnianego przez Użytkownika, w sposób określony w Regulaminie;

i) Dane osobowe - zestaw danych Użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usługi.

 

II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z Usług HH jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer klasy PC lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Przed wypełnieniem Formularza zamieszczonego na stronie Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

6. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Oferty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

8. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;

b) Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.

9. HH świadczy usługi na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

 

III. Korzystanie z Serwisu.

1. Korzystnie z Serwisu jest bezpłatne.

2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga założenia konta.

3. HH zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu oraz wprowadzania w nich zmian.

4. HH uprawnione jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w przypadkach w przypadkach budzących uzasadnione obawy naruszenia przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.

5. Usługi oferowane przez HH zawarte są w zakładkach, oferujących szeroki zakres usług w ramach swojej właściwości, a w szczególności dotyczące:

a) Nieruchomości;

b) Aranżacji;

c) Administracji.

 

A. Nieruchomości

1. Zakładka „Nieruchomości” pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis, a w szczególności polegających na:

1) Zamieszczaniu dowolnej ilości Ofert;

2) Przeglądaniu Ofert innych Użytkowników;

3) Edytowaniu zamieszczonej Oferty;

4) Umówieniu się z doradcą kredytowym;

5) Umówieniu się z doradcą inwestycyjnym.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypełnienia Formularza zgłoszeniowego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem a HH, do której w przypadku, gdy Użytkownik jest konsumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty. Wraz ze zgłoszeniem Oferty, Użytkownik oświadcza, że wszelkie materiały i informacje przekazywane w treści Oferty są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie naruszają praw osób trzecich.

4. W przypadku stwierdzenia, że Oferta Użytkownika, narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, Serwis uprawniony jest do odmowy świadczenie Usługi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uznawane są Oferty, które:

1) W sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;

2) Prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;

3) Są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy wobec ludzi, albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;

4) Zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;

5) Zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;

6) Naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;

7) Zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo niepołączone z taką stroną);

8) Promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawiera instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;

9) Obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;

10) Zawierają znak towarowy lub nazwę należąca do innej osoby, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;

11) Naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;

12) Szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamieszczenie Oferty nie skutkuje zawarciem z HH umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może zostać zawarta pomiędzy Stronami z chwilą otrzymania przez Użytkownika oferty zakupu nieruchomości, którą opublikowana na stronach Serwisu. Zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nastąpi w siedzibie HH.

6. Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej o złożeniu oferty zakupu przez innego Użytkownika.

7. Użytkownik, który zawarł z HH umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w sposób, o którym mowa w ust. 2, w przypadku sprzedaży nieruchomości, będącej przedmiotem Oferty, zobowiązany jest do zapłaty prowizji.

8. Wysokość prowizji określona jest w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawartej pomiędzy Stronami. Prowizja zawiera aktualnie obowiązującą w momencie zawarcia Umowy stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

 

B. Aranżacje

1. Zakładka „Aranżacje” pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis, a w szczególności polegających na:

1) Zamówieniu Programu wykończeniowego;

2) Zamówieniu usługi „Lifting mieszkania”;

3) Przeglądaniu zrealizowanych aranżacji;

4) Zapoznaniu się ze szczegółową ofertą materiałów wykorzystywanych do realizacji aranżacji.

2. W celu zamówienia „Programu wykończeniowego” w wybranej formie lub innej usługi oferowanej przez HH za pośrednictwem zakładki „Aranżacje” Użytkownik powinien wypełnić zamieszczony formularz lub telefonicznie umówić się na spotkanie z przedstawicielem HH.

3. Umowa o wykonanie robót wykończeniowych zostaje zawarta pomiędzy Stronami w siedzibie HH, po zapoznaniu się ze specyfikacją materiałów, kosztorysem prac oraz treścią umowy przez Użytkownika.

 

C. Administracja

1. Zakładka „Administracja” pozwala Użytkownikowi na zapoznanie się z ofertą usług zarządzania nieruchomościami.

2. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących usługi zarządzania nieruchomościami lub zawarcia umowy o zarząd nieruchomością Użytkownik korzystając z zakładki „Administracja” powinien wypełnić zamieszczony formularz lub telefonicznie umówić się na spotkanie z przedstawicielem HH.

 

IV. Prawa własności intelektualnej

1. W celu możliwości publikowania na stronach Serwisu Oferty Użytkownika, a w szczególności zdjęć i opisów nieruchomości, Użytkownik udziela HH upoważnienia do korzystania, zwanego dalej „Licencją”, z treści Oferty zgłoszonej za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika.

2. Udzielona Licencja jest niewyłączna, niezbywalna, ograniczona czasem trwania umowy o świadczenie usług. HH nie jest uprawnione do udzielania dalszej licencji w zakresie udzielonego upoważnienia. HH uprawnione jest do przeniesienie udzielonej Licencji na osobę trzecią wyłącznie w przypadku przeniesienia praw majątkowych do Serwisu.

3. HH może korzystać z udzielonych mu Licencją praw wyłącznie na następujących polach eksploatacji:

1) Publiczne udostępnienie;

2) Zwielokrotnianie;

3) Wprowadzenie do pamięci komputera;

4) Modyfikacji wynikającej jedynie z właściwości technicznych stron Serwisu, nie naruszając istoty oznaczenia graficznego nazwy Użytkownika lub oznaczenia jego towarów.

4. Korzystanie z udzielonych Licencją praw nie może wykraczać poza zakres określony niniejszym Regulaminem. W szczególności, poza przypadkami przewidzianymi Regulaminem, HH nie będzie uprawnione do udostępniania osobom trzecim przysługujących jej praw.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane do opublikowania treści zawarte w Ofercie, w tym za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że znaki towarowe, nazwy, opisy działalności lub publikowane rozwiązania zamieszczane na stronach Serwisu stanowią wyłączną własność HH lub partnerów HH. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.

 

V. Prawo odstąpienia i reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia od jej zawarcia.

2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że działania lub zaniechania Serwisu są niezgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem, Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny HH.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Użytkownik domaga się od HH, a także danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi oraz przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.

4. W razie uwzględnienia przez HH reklamacji dotyczącej wykonania Usługi, HH dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Użytkownik otrzyma pisemne uzasadnienie.

 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. HH nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których HH przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

b) Przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;

c) Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.

2. HH nie ponosi odpowiedzialności publikację stronach Serwisu Oferty, w której treści zawarte są błędy wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza lub uzupełnienie go niewłaściwymi danymi, chyba, że błąd leży po stronie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik powinien zgłosić reklamację w sposób określony w pkt. IV.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.happyhouse.pl.

3. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystnie z Serwisu.

4. HH zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu.

View Our Projects

Contact

Mobile:500 703 707, 507 300 107 Office:22 827 54 45 Email:kontakt@happyhouse.pl

Address

ul. Kasprzaka 31 lok. 116, piętro 1, 01-234 Warszawa Opening hours:Mon. –Fri. 10.00 – 18.00 NIP:118-035-94-46 REGON:140115186 Creation date:2005 r.
© Copyright 2020 HappyHouse.pl | Realization: web-developer.pl
aranżacja wnętrz aranżacja mieszkań mieszkania pod klucz wykończenie pod klucz aranżacja pod klucz programy wykończeniowe wykańczamy pod klucz urządzamy pod klucz remont mieszkania wykończenie mieszkania prace wykończeniowe prace remontowe home staging wykończenia pod klucz roboty wykończeniowe programy aranżacji wnętrz pakiety wykończeniowe mieszkania pod klucz